โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกฤษฎา พิทักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปัญญาพร สีสันงาม
ครู คศ.1

นางสาวรำไพ กองพลี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอรุณ เรืองคำ
ครูอัตราจ้าง