โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกฤษฎา พิทักษา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวรำไพ กองพลี
ครู คศ.1