โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกฤษฎา พิทักษา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัญญาพร สีสันงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวรำไพ กองพลี
ครูผู้ช่วย

นายอรุณ เรืองคำ
ครูอัตราจ้าง