โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎา พิทักษา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : Bachelor of Education Program in Music Education
วิชาเอก : Music Education
เบอร์โทรศัพท์ : 0843021367
อีเมล์ : modmusicman@kspk.ac.th
ที่อยู่ :
116 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2554 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต ดนตรีศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2554 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครูผู้ช่วย
2556 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครู
2562 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครูชำนาญการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล