โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
คณะผู้บริหาร

นายไทยรัฐ วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมศักดิ์ ศรีพฤกษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยวัฒน์ พลธรรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา