โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกนิษฐา เที่ยงสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศิลปะการแสดง
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
7หมู่2 บ้านหนองบัวตะใกล้ ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2559 วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2560 - โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครูผู้ช่วย
2562 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง รายการการแข่งขันวงโปงลางม.1-ม.6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
2 ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง รายการระบำมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3