โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสิริสุดา จักรไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสง
ครู คศ.3

นางกชพรรณ สุระศรี
ครู คศ.2

นางสาวสุนัดดา แพเอี่ยมทรัพย์
ครู คศ.1

นางสาวชญานิศ รัตนชีวพงศ์
ครู คศ.1