โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริสุดา จักรไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางกชพรรณ สุระศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกิตติยาภัทร สุขชาติ
ครู คศ.1

นายขจรศักดิ์ มีแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุนัดดา แพเอี่ยมทรัพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชญานิศ รัตนชีวพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5