โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริสุดา จักรไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสง
ครู คศ.3

นางกชพรรณ สุระศรี
ครู คศ.2

นางสาวกิตติยาภัทร สุขชาติ
ครู คศ.1

นายขจรศักดิ์ มีแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุนัดดา แพเอี่ยมทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานิศ รัตนชีวพงศ์
ครูผู้ช่วย