โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตรศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : andygive@gmail.com
ที่อยู่ :
86 หมู่ 12 บ้านนาแพง ต.บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขา คณิตศาสตรศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 กันยายน พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล