โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสิริสุดา จักรไชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0934306090
อีเมล์ : sirisuda83@gmail.com
ที่อยู่ :
555/68 ม.17 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เครื่องราช : ต.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
8ปี รร.กู่สวนแตงพิทยาคม ครู คศ.2
8ปี รร.กู่สวนแตงพิทยาคม ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล