โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบัวแก้ว มงคลมะไฟ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปัณทิตา ริ้งไธสง
ครู คศ.3

นายนุกูล พัดไธสง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายมรกต วรจักร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวธารารัตน์ แสงกุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3