โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมรกต วรจักร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.อ.ม.อิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0024119
อีเมล์ : morakot_kub@hotmail.com
ที่อยู่ :
362 หมู่ที่ 1 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ปวช. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2550 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน/อิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร
2552 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒)
2558 ปริญญาโท/ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/อิเล็กทรอนิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 ต.ค. 2553-22 เม.ย. 56 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ครูพิเศษสอนแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
23 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4- ม.6 ระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ