โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพนิตา พงศ์รัตนสิริกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลัดดา เสาไธสง
ครู คศ.3

นางยุพาพร เทวรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวจงกรณ์ ชมภูวงศ์
ครู คศ.3

นางสุดารัตน์ หลงพิมาย
ครู คศ.3

นางสาวจันจิรา ธุลี
ครู คศ.2

นางสาวลลิตา บุบผามะตะนัง
ครู คศ.1

นางสาวกานดา ตรงไธสง
ครูผู้ช่วย