โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพนิตา พงศ์รัตนสิริกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลัดดา เสาไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางยุพาพร เทวรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจงกรณ์ ชมภูวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสุดารัตน์ หลงพิมาย
ครู คศ.3

นางสาวจันจิรา ธุลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวลลิตา บุบผามะตะนัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกานดา ตรงไธสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3