โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางพนิตา พงศ์รัตนสิริกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0894261675
อีเมล์ : nitrew@hotmail.com
ที่อยู่ :
204 หมู่ 1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ม.3 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม
2540 ม.6 โรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548-2552 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ครู
2552-ปัจจุบัน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล