โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประภัสสร ผาสุก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณัฐินีพร กนกชูสิทธิ์พงษ์
ครู คศ.3

นางมติกา ยุชิวิวัฒน์ไชโยกุล
ครู คศ.1

นางสาวกีรติกร หนูตอ
ครู คศ.1

นางสาวธนาวรรณ ประจุดทะศรี
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา สดสร้อย
ครู คศ.1

นางสาวปาณิศา กระจายกลาง
ครู คศ.1

นางสาวกุสุมา คนธี
ครูผู้ช่วย

นางจีรนันท์ สืบสำราญ
พนักงานราชการ

นายพัลลภ นมัสไธสง
พนักงานราชการ

นายบราวเก็ต ไซด์ปริ้น
ครูอัตราจ้าง