โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางประภัสสร ผาสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางณฐินีพร กนกชูสิทธิ์พงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางมติกา ยุชิวิวัฒน์ไชโยกุล
ครู คศ.1

นางสาวกีรติกร หนูตอ
ครู คศ.1

นางสาวธนาวรรณ ประจุดทะศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

อภิญญา สดสร้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวปาณิศา กระจายกลาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวกุสุมา คนธี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางจีรนันท์ สืบสำราญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายพัลลภ นมัสไธสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายบราวเก็ต ไซด์ปริ้น
ครูอัตราจ้าง