โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศราวุธ โสมวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายถนอม ศรีธรรม
ครู คศ.1

นายณรงค์ ไชยภูมิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจิตรลดา มาลานนท์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5