โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณรงค์ ไชยภูมิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิณณวัตร จิตไธสง
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑามณี ตามไธสง
พนักงานราชการ

นางสาวจิตรลดา มาลานนท์
ครูอัตราจ้าง