โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอภิชาติ ประสิทธินอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิตยา หล้าคำคง
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนา นาคไธสง
ครู คศ.1

นายพิเชษฐ์ แก้วกล้า
ครู คศ.1

นางสาววิชุตา จุทสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุภัคชญา สุศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายนัฐวุฒิ โบราณมูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5