โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิตยา หล้าคำคง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจนา นาคไธสง
ครู คศ.1

นายอภิชาติ ประสิทธินอก
ครู คศ.1

นายพิเชษฐ์ แก้วกล้า
ครู คศ.1

นางสาววิชุตา จุทสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวสุภัคชญา สุศิลา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ โบราณมูล
ครูผู้ช่วย