โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญจนา นาคไธสง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิเชษฐ์ แก้วกล้า
ครู คศ.1

นางสาวแคทลียา สามีบัติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา สระบัวบาน
ครูผู้ช่วย