โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพีระพร พลอยจะบก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวประภาศรี สิ่วไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุภาวรรณ คำพิลา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางดวงใจ ฉาบไธสง
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ กลิ่นตัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายสันติสุข สมพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางณัฐฐิราภรณ์ แก้วมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายสมทบ สีริด
ครู คศ.1

นายบริพัตร บุญฤทธิ์
ครู คศ.1

นางทัศนียา โจระสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวบุรัสกร พราหมณ์หิรัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายปิยะวัฒน์ ออดไธสง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0