โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพีระพร พลอยจะบก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวประภาศรี สิ่วไธสง
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทา
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวรรณ คำพิลา
ครู คศ.2

นางดวงใจ ฉาบไธสง
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ กลิ่นตัน
ครู คศ.1

นายสันติสุข สมพร
ครู คศ.1

นางณัฐฐิราภรณ์ แก้วมา
ครู คศ.1

นายสมทบ สีริด
ครูผู้ช่วย

นายบริพัตร บุญฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางทัศนียา โจระสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุรัสกร พราหมณ์หิรัญ
ครูผู้ช่วย

นายปิยะวัฒน์ ออดไธสง
พนักงานราชการ