โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพีระพร พลอยจะบก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภาศรี สิ่วไธสง
ครู คศ.3

นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทา
ครู คศ.3

นางสาวสุภาวรรณ คำพิลา
ครู คศ.3

นางดวงใจ ฉาบไธสง
ครู คศ.2

นางสาวมณีรัตน์ กลิ่นตัน
ครู คศ.2

นายสันติสุข สมพร
ครู คศ.2

นายสมทบ สีริด
ครู คศ.1

นางสาวบุรัสกร พราหมณ์หิรัญ
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา สีน้ำคำ
ครูผู้ช่วย