โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
คณะผู้บริหาร

นายสมคิด สิทธิสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภัสส์มณินทริ์ แจะไธสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลัดดา เสาไธสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา