โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open House 2019) ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ( Open House 2019)  ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง โดยมีการจัดแสดงผลงานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 1264 ครั้ง