โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ ซารัมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :