โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กระทู้ธรรม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.92 KB 123533
กระทู้ธรรม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 123350
กระทู้ธรรม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 123294
กระทู้ธรรม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.58 KB 123451
ยูทูปสำหรับบทเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 123507
คู่มือการใช้โปรแกรมCourseLab Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 123293
ไฟล์แฟรช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 83.04 KB 123233
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียนบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 123457
แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 123610
แบบขออนุมัติกำหนดภาระงาน ช้ินงาน ร Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 123607
วารสารประชาสัมพันธ์
>สื่อการเรียนการสอน การใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ 123627
>หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 123577
>วารสารประชาสัมพันธ์ 2562 123280
>วารสารประชาสัมพันธ์ 2561 123505
งานแผนงาน
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 123565
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 123261
>แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 123259
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 123282
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 123272