โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กระทู้ธรรม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.92 KB 146695
กระทู้ธรรม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 146513
กระทู้ธรรม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 146455
กระทู้ธรรม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.58 KB 146611
ยูทูปสำหรับบทเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 146668
คู่มือการใช้โปรแกรมCourseLab Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 146583
ไฟล์แฟรช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 83.04 KB 146393
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียนบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 146619
แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 146770
แบบขออนุมัติกำหนดภาระงาน ช้ินงาน ร Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 146770
วารสารประชาสัมพันธ์
>สื่อการเรียนการสอน การใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ 146787
>หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 146742
>วารสารประชาสัมพันธ์ 2562 146455
>วารสารประชาสัมพันธ์ 2561 146666
งานแผนงาน
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 146728
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 146421
>แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 146424
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 146446
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 146431