โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กระทู้ธรรม4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.92 KB 146696
กระทู้ธรรม3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 146520
กระทู้ธรรม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.07 MB 146456
กระทู้ธรรม2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.58 KB 146612
ยูทูปสำหรับบทเรียนออนไลน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 146669
คู่มือการใช้โปรแกรมCourseLab Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 146584
ไฟล์แฟรช ZIP Archive ขนาดไฟล์ 83.04 KB 146394
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียนบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 146626
แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 146771
แบบขออนุมัติกำหนดภาระงาน ช้ินงาน ร Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 146771
วารสารประชาสัมพันธ์
>สื่อการเรียนการสอน การใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ 146789
>หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 146751
>วารสารประชาสัมพันธ์ 2562 146462
>วารสารประชาสัมพันธ์ 2561 146667
งานแผนงาน
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 146729
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 146428
>แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 146432
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 146447
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 146438