โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

๑.      จัดโครงสร้างการบริหารให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.      ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะกระบวนการในทุกด้าน

๓.      จัดส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้คุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา

๔.      สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียน  รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความภูมิใจในสถานศึกษา

๕.      ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๖.      จัดหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการบูรณาการที่เหมาะสมภายใต้หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๗.      ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่ง  และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข