โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 
“โรงเรียนมีมาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีคุณภาพ
      ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
คำอธิบาย
๑. โรงเรียนมีมาตรฐานสากล หมายถึง  โรงเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ยกระดับ
คุณภาพจัดการเรียนการสอนและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากภายนอกเป็นโรงเรียน  เน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี  ผู้เรียนมีทักษะที่เป็นสากลได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี  ทักษะในการสื่อสาร มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีความรู้เกี่ยวกับประเทศในประชาคมอาเซียน
 
๒. ผู้เรียนมีคุณภาพ หมายถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีมีสุนทรียภาพ  มีทักษะการเล่นกีฬา ๑ คน ต่อ ๑ ชนิดกีฬา  ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ
มีพื้นฐานอาชีพ ๑ คน ๑ อาชีพ
 
๓. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง  นักเรียนมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน

 ปรัชญาของโรงเรียน
 อาวุ  เธน เอว ปัญญา หมายถึง  ปัญญาประดุจดังอาวุธ

 
พันธกิจของโรงเรียน
๑.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกมีมาตรฐานในระดับสากล
๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๓.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพทักษะกระบวนการในทุกด้านสู่มาตรฐานสากล
๔. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
 
 
ค่านิยมของโรงเรียน
 
       องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าประสงค์หลักของโรงเรียน
 
๑.  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มึความเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา        ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
๒.  ครูมีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณครู มีศักยภาพในการใช้การ
วิจัย สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๓.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยระบบคุณภาพ
๔.  โรงเรียนสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน
และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมมาใช้ในสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัด
 ๕.  โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันอุดมศึกษาและ
องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโรงเรียน
 ๖. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่โดดเด่น
 ๗. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน
 
กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีสมรรถนะที่เป็นสากล
กลยุทธ์ที่ ๒   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๖   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการพัฒนา ชุมชน สังคม
 
กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีสมรรถนะที่เป็นสากล
   ๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้ โดยสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เหมาะสมตามระดับชั้นในระดับดีเยี่ยม
   ๒) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในด้านการคิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
  ๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยมีประสิทธิภาพ
  ๔) เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพตาม ความต้องการของนักเรียน
  ๕) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติพัฒนาการสูงขึ้น หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายระดับชั้น
  ๖) ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์สามารถแข่งขันในระดับชาติ   
 
กลยุทธ์ที่ ๒   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตสำนึกตาม  ที่สถานศึกษากำหนดปรากฏชัดเจนโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
  ๒)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
           
กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 ๑) มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 ๒) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผน 
การศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน
 ๓) ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมต่อการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑)  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล   มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  สามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  พัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนเป็นผู้นําในการ ปฏิรูปการศึกษาและผู้นําเพื่อรองรับการกระจายอํานาจตามแนวทางโรงเรียนนิติบุคคล 
๒) ส่งเสริม  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ 
๓) พัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้ ระบบ e-Learning, ICT และภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
๔)  ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีขวัญกําลังใจ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมี คุณภาพเป็นตัวอย่างที่ดีต่อชุมชน  สามารถชี้นําชุมชนได้ 
๕)  ส่งเสริมให้บุคลากรนําความรู้  ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  ของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  
 
กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
๑) ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
๒) มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่สามารถนำโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล
๓) โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่าย   โรงเรียนร่วมพัฒนา
๔) โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว โดยสามารถกำหนดอัตรากำลัง   สรรหา  บรรจุ  จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) โรงเรียนสามารถแสวงหาระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่พัฒนาความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา  โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและความจำเป็น
๖) ส่งเสริม  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ  และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
 
กลยุทธ์ที่ ๖   เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการพัฒนา ชุมชน สังคม
๑)  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
๒) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน 
๓) โรงเรียนมีห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  จัดให้มีหนังสือ / ตําราเรียนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอและจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
๔) สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน อย่างเป็นรูปธรรม  มีขั้นตอนอย่างชัดเจน  และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
 ๕) ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
 สถานศึกษาเป็นอย่างดี
   ๖) โรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ให้มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง