โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทียบเคียงคุณภาพตามมาตรฐานสากล