โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
           เป็นรูปพระปรางค์กู่สวนแตง ซึ่งสร้างด้วยอิฐเผาและหินทรายวางเรียงกัน ๓ องค์ ด้านหลังของ   พระปรางค์ ๓ องค์ มีดาบ ๓ เล่ม ปลายชี้ขึ้น ด้านบนดาบเล่มใหญ่อยู่ตรงกลางทั้งสองข้างขนาบด้วยดาบเล่มเล็ก ความหมายของดาบเล่มที่ ๑ หมายถึง ดาบแห่งความรู้ ความหมายของดาบเล่มที่ ๒ หมายถึง ดาบแห่งความสามัคคี ความหมายของดาบเล่มที่ ๓ หมายถึง ดาบแห่งคุณธรรม และทางด้านซ้ายของรูปพระปรางค์      
กู่สวนแตงในรูปวงรีเขียนคติธรรมในภาษาบาลีว่า ‘‘อาวุ  เธน เอว ปัญญา’’ ด้านล่างของรูปพระปรางค์เป็นชื่อของโรงเรียนรองรับด้วยริบบิ้น

สีประจำโรงเรียน  ██████ สีแดง-เหลือง

ต้นไม้  ราชพฤกษ์- ทองกวาว


อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ก.พ.

คำขวัญของโรงเรียน
 ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่ทำดี มีคุณธรรม
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
รักสะอาด  มารยาทดี  มีน้ำใจ
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้อารยธรรม  ล้ำค่าปรางค์กู่สวนแตง
 
มาตรการส่งเสริมโรงเรียน
๑. มีจิตอาสา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
๒. ส่งเสริมเทคโนโลยี มีการพัฒนาสื่อ บุคลากร นักเรียนอย่างเป็นระบบ  ครบเรื่องระบบดูแลนักเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกทองกราว (ดอกจาน)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร  
มีพระนามว่า “พระพุทธรัตนปัญญาญาณ
 
ศาลประจำโรงเรียน
 ศาลเจ้าพ่อขุนวิฤทธิ์