โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประเภทสหวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 โรงเรียนมีเนื้อที่ 88 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา บริเวณทิศตะวันออกของโบราณสถานปรางค์กู่สวนแตง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนโดยชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 จัดการเรียนการสอนประเภทสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกชื่อ เรืองศิลป์ สิริสุวลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2527 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายวสินัย เสร็จวัฒนารักษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก จำนวนนักเรียนที่เปิดสอนในปีแรก มีจำนวน 3 ห้องเรียน 151 คน สถานที่เรียนครั้งแรกได้อาศัยศาลาวัดราษฎร์ศรัทธาธารและหอประชุมโรงเรียนบ้าน ก.ม.ศูนย์ เป็นสถานที่เรียนในช่วงแรก และได้รับความอนุเคราะห์ครูจากโรงเรียนพุทไธสง จำนวน 5 คน มาจัดทำการเรียนการสอนชั่วคราว ต่อมากรมสามัญศึกษาได้บรรจุครูจำนวน 6 คน มาปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนนักเรียนเป็นการถาวร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2527 และได้ย้ายมาจัดตั้งโรงเรียนในที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 88 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา บริเวณทิศตะวันออกของโบราณสถานปรางค์กู่สวนแตง จนถึงปัจจุบัน

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้ย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ได้ย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบันโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ที่ 1  ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีเขตพื้นที่บริการการศึกษา ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ทั้งอำเภอ