โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวลลิตา บุบผามะตะนัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0821658475
อีเมล์ : meiwlalita.lovly@gmail.com
ที่อยู่ :
7/1 บ.นาภู ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ครุศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาภาษาไทย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 ปี 6 เดือน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครู อันดับ คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล