โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา เสาไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0918354075
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
352 หมู่ 1 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
30​ มีนาคม​ 2531 ปริญญาตรี​ / กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ​ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25​ กรกฏาคม​ 2531 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี​ อ.คำตากล้า​ จ. สกลนคร อาจารย์​ 1 ระดับ​ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล