โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนัดดา แพเอี่ยมทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0922655138
อีเมล์ : novem_vemno@hotmail.com
ที่อยู่ :
75 ม.2 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2555 มัธยมปลาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08:30-16:30 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล