โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิชุตา จุทสิงห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : รัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0872169542
อีเมล์ : wichuta.025@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สาขารัฐประศาสนาศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553 โรงเรียนบ้านกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต4 พนักงานราชการทั้วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
2558 โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล