โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2554 ศษ.ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธฯบุรี สาขาการบริหารการศึกษา
2540 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาเหลืองไชยราม
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 มิถุนายน 2543 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 5
1เมษายน 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครู คศ.2
1กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการ
1เมษายน 2550 โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชะานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2531-2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 ครูชำนาญการพิเศษ
1สิงหาคม 2529 โรงเรียนบ้านรามัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2542-2563 ร.ร.บ้านโพนจาน ครู
2537 โรงเรียนบ้านนาปง อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัล "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"
2 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่
3 รางวัลแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
4 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ ของสมาคมครูจังหวัดอุทัยธานี
5 ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
6 วิจัยในชั้นเรียน นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ พ.ศ. 2562
7 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
8 PLC นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชต ปีการศึกษา 2562
9 SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
10 PLC ครูทองจันทร์ สลักคำ ปีการศึกษา 2562
11 PLC ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
12 SAR ครูชารดา ปัญญาพิม ปีการศึกษา 2562
13 Google Classroom ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2563
14 แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
15 SAR ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2562
16 google classroom นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
17 แผนการจัดการเรียนรู้ พ22103 กรีฑา นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
18 วิจัยในชั้นเรียน นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
19 PLC นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
20 SAR นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
21 Google Classroom ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2563
22 PLC นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
23 SAR นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
24 Google classroom นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2563
25 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางเดือญเพ็ญ สังข์งาม ปีการศึกษา 2562
26 แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning ครูวาสนา สำราญรมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
27 วิจัยในชั้นเรียน นางวาสนา สำราญรมย์ ปี 2562
28 วิจัยในชั้นเรียน นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม พ.ศ. 2562
29 วิจัยในชั้นเรียน
30 PLC (Professional Learning Community)
31 Google Classroom
32 SAR ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2562
33 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
34 ครูครับ เว็ปเข้าได้ ไม่ต้อง login
35 dasdasd
36 สื่อประเภท Online โดยใช้ Power Point ประกอบในการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง ปฐมนิเทศ 1-2
37 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิ.ย.63
38 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
39 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
40 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
41 วิธีพับกล่องนม2
42 วิธีพับกล่องนม1
43 ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3
44 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on Basic English Test in Mathematics Knowledge total test score is 85% certify by Anuban Suphanburi School
45 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
46 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
47 รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC(Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2562
48 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม " Interactive Participative Learning Through Action "
49
50 การศึกษาวิจัยการปลูกพื๙ข้าวไร่ "กรณีศึกษาบ้านนาปง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย"
51
52 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรฺโลกทั้งระบบ (Earth Science System : ESS) ร่วมกับโครงการGLOBE สสวท.และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง
53 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนเชื้อสายจีนฮ่ออพยพกับนักเรียนทั่วไป : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
54 การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลิง ณ วัดถ้ำปลา ตามโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พฤษภาคม 2551)
55 งานวิจัย " น้ำบาดาลแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำปลา" โครงการผู้พิทักษ์น้ำบาดาล 2551ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56 Young Teacher Awards 2019
57 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on "English Vocabulary of COVID-19" total test score is 95% certify by Secondary Education Service Area Office 32
58 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
59 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
60 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
61 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
62 แบบฝึกทักษะ classroom
63 ใบงานที่๔
64 ใบงานที่๔
65 ใบงานที่๔
66 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
67 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
68 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
69 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
70 SAR
71 ทดลอง
72 ทดลองส่งข้อมูล