โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์ พลธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
126 หมู่ 1 ต.หนองเยือง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 31120
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี/คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา/วิทยาศาสตร์
2540 ปริญญาโท/วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/วิทยาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2529 - ปััจจุบัน โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม ครู วิทยะฐานชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล