โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข่าวประชาสัมพันธ์
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระภาษาไทย
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระศิลปะ (วงมโหรีพื้นบ้าน)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 63
กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่10 วันที่ 28 กค. 2563
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
ชื่นชมยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 63
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ(Open House 2019) ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 62
ค่ายภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 62
โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม รับการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 62
เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมร
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 62
เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 62
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 62
โครงการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งสันติสุข ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 62
กิจกรรมงานกีฬาภายในประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 62
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 62
คณะครู เข้าร่วมอบรม การสร้าง e-mail เก็บงานออนไลน์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62
วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 62