โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
E-Service


E - Service
DLIT32 : ระบบคลังสื่อวิดีโอการศึกษาทางไกล สพม.32
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สพม.32
SMSS : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.32