โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O36 แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต