โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27_ว9 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
O27_ว14 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
O27_ว15 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุ