โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O15 สถิติการให้บริการของแต่ละงาน ปี2563
O15สรุปสถิติ นักเรียนย้ายเข้างบประมาณ2563
O15สรุปสถิติ นักเรียนย้ายออกปีงบประมาณ63
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ