โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O14คู่มือการให้บริการฝ่ายบริหารวิชาการ
O14คู่มือนักเรียนโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ