โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O13คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปประจำปีการศึกษา2563
O13คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ2563
O13คู่มือครูแนวปฏิบัติการติดตามนักเรียน
O13คู่มืองานทะเบียน
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O13ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้