โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O12 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการทัศนศึกษา
O12 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการปัจฉิม
O12 รายงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
O12 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR