โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานนักเรียนขาดเรียนบ่อย Word Document ขนาดไฟล์ 13.7 KB 21
แบบฟอร์มงานทะเบียนวัดผล
แบบรายงานการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 14.19 KB 19
แบบขออนุมัติกำหนดภาระงาน ช้ินงาน ร Word Document ขนาดไฟล์ 13.66 KB 13
งานแผน2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 18
งานแผน2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 10
วารสารประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ 2562 12
วารสารประชาสัมพันธ์ 2561 9