โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
 
ตารางที่  ๑  จำนวนนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘๓ ๘๙ ๑๗๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๑๐ ๙๗ ๒๐๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐๘ ๗๗ ๑๘๕
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐๑ ๒๖๓ ๕๖๔ ๑๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๗๙ ๑๐๒ ๑๘๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๕๑ ๑๐๒ ๑๕๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๓ ๗๘ ๑๔๑
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๙๓ ๒๘๒ ๔๗๕ ๑๕
รวมทั้งสิ้น ๔๙๔ ๕๔๕ ๑,๐๓๙ ๓๐
ตารางที่  ๒  แสดงค่าคาดคะเนจำนวนนักเรียนรายชั้น
 
ปีการศึกษา ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม  ม.ต้น ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม  ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
๒๕๕๖ ๑๗๕ ๑๘๑ ๑๖๔ ๕๒๐ ๑๗๔ ๑๗๗ ๑๒๙ ๔๘๐ ๑,๐๐๐
๒๕๕๗ ๑๘๕ ๑๙๐ ๑๘๐ ๕๕๕ ๑๗๕ ๑๓๐ ๑๖๐ ๔๖๕ ๑,๐๒๐
๒๕๕๘ ๑๙๐ ๑๙๐ ๑๘๒ ๕๖๒ ๑๙๐ ๑๗๐ ๑๓๕ ๔๙๕ ๑,๐๗๗
๒๕๕๙ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๖๐๐ ๑๙๐ ๑๘๕ ๑๓๕ ๕๐๐ ๑,๑๐๐
๒๕๖๐ ๑๙๕ ๒๐๐ ๒๐๐ ๕๙๕ ๑๗๐ ๑๘๐ ๑๔๐ ๕๑๐ ๑,๑๐๕
๒๕๖๑ ๑๙๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๕๙๐ ๑๗๐ ๑๗๕ ๑๕๐ ๔๙๕ ๑,๐๘๕
๒๕๖๒ ๑๘๐ ๑๙๕ ๑๙๕ ๕๗๐ ๑๗๐ ๑๗๕ ๑๔๕ ๔๙๐ ๑,๐๖๐
๒๕๖๒ ๑๗๐ ๑๘๐ ๑๘๕ ๕๓๕ ๑๗๐ ๑๗๐ ๑๔๐ ๔๘๐ ๑,๐๑๕
๒๕๖๓ ๑๗๐ ๑๗๐ ๑๗๐ ๕๑๐ ๑๗๐ ๑๗๐ ๑๔๐ ๔๘๐ ๙๙๐