โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044650316
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 มี.ค. 63 ถึง 03 เม.ย. 63 ส่งรายงานการสอน, ส่ง GPA ภาคเรียนที่ 2/2562

-ส่งรายงานการสอน

-ส่ง  GPA  ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
23 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 ส่ง ปพ.5, ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-ส่ง ปพ.5
-ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฝ่ายวิชาการ
16 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 บันทึกผลการเรียนในระบบ SGS /จัดทำ ปพ.5, ประกาศผลการเรียนภายใน, นักเรียนดำเนินการแก้ 0, ร, มส

-บันทึกผลการเรียนในระบบ SGS /จัดทำ ปพ.5

-ประกาศผลการเรียนภายใน

-นักเรียนดำเนินการแก้ 0, , มส  
ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
07 มี.ค. 63 ถึง 08 มี.ค. 63 สอบ O-NET ม.6
ฝ่ายวิชาการ
06 มี.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (มส.)
ฝ่ายวิชาการ
04 มี.ค. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (มส.)
ฝ่ายวิชาการ
02 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
24 ก.พ. 63 สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
21 ก.พ. 63 ประกาศผลการเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
20 ก.พ. 63 ส่งผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
14 ก.พ. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนคาดว่ามีเวลาเรียนไม่ครบ 80%(กลุ่มเสี่ยง มส.) ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
10 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง มส. ดำเนินการขอมีสิทธิ์สอบ, ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 (ที่กลุ่มสาระ)

-นักเรียนกลุ่มเสี่ยง มส. ดำเนินการขอมีสิทธิ์สอบ

-ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 (ที่กลุ่มสาระ)
ฝ่ายวิชาการ
05 ก.พ. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มส.
ฝ่ายวิชาการ
05 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง มส. ดำเนินการขอมีสิทธิ์สอบ
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบ O-NET ม.3
ฝ่ายวิชาการ
29 ม.ค. 63 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนคาดว่ามีเวลาเรียนไม่ครบ 80% (กลุ่มเสี่ยง มส.) ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
27 ม.ค. 63 ถึง 19 ก.พ. 63 นักเรียนติด 0 ,ร, มส ทุกระดับชั้นเรียนซ้ำครั้งที 2
ฝ่ายวิชาการ
20 ม.ค. 63 ถึง 24 ม.ค. 63 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 วิชาการตรวจ, นิเทศภายใน, นักเรียนติด 0 ,ร, มส ทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที 2
-ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 วิชาการตรว
-นิเทศภายใน
-นักเรียนติด 0 ,ร, มส ทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
ครั้งที 2
ฝ่ายวิชาการ
17 ม.ค. 63 ประกาศผลการเรียนซ้ำ ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 63 ส่งผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
13 ม.ค. 63 ถึง 17 ม.ค. 63 กรอกคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
08 ม.ค. 63 ถึง 10 ม.ค. 63 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
26 ธ.ค. 62 ถึง 03 ม.ค. 63 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
23 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
23 ธ.ค. 62 ถึง 15 ม.ค. 63 นักเรียนติด 0 ,ร, มส ทุกระดับชั้นเรียนซ้ำครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
16 ธ.ค. 62 ถึง 20 ธ.ค. 62 นักเรียนติด 0 ,ร, มส ทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที 1
ฝ่ายวิชาการ
16 ธ.ค. 62 สำรวจข้อมูลการสอบกลางภาค 2/2562
ฝ่ายวิชาการ
13 ธ.ค. 62 ประกาศผลแก้ 0 ,ร, มส สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
12 ธ.ค. 62 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 62 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ฝ่ายวิชาการ
02 ธ.ค. 62 ถึง 12 ธ.ค. 62 นักเรียนที่ติด 0 ,ร, มส ภาคเรียนที่ 1/2562 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 62 ถึง 29 พ.ย. 62 นักเรียนที่ติด 0,ร, มส ภาคเรียนที่ 1/2562 ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
22 พ.ย. 62 ประกาศผลแก้ 0 ,ร, มส สอบแก้ตัวครั้งที่ 1, ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1(ที่กลุ่มสาระ)
-ประกาศผลแก้ 0 ,ร, มส  สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
-ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1(ที่กลุ่มสาระ)
ฝ่ายวิชาการ
21 พ.ย. 62 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ย. 62 นักเรียนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (สัปดาห์ที่ 2)
ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้/ส่งแผนหลักการจัดการเรียนรู้/รายงานการวิจัย, นักเรียนที่ติด 0,ร, มส ภาคเรียนที่ 1/2562 ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1

-ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้/ส่งแผนหลักการจัดการเรียนรู้/รายงานการวิจัย

-นักเรียนที่ติด 0,ร, มส ภาคเรียนที่ 1/2562

ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ย. 62 ถึง 20 พ.ย. 62 นักเรียนที่ติด 0 ,ร, มส ภาคเรียนที่ 1/2562 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
28 ต.ค. 62 ถึง 07 พ.ย. 62 เข้าค่ายฝึก ร.ด. ภาคสนาม
โรงเรียนกู่สวนแตงิทยาคม เป็นสถานที่ เข้าค่ายฝึก ร.ด. ภาคสนาม
ฝ่ายวิชาการ/งานรักษาดินแดน
28 ต.ค. 62 เร่ิมลงเวลาปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562
คณะครู บุคลากร โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม เร่ิมลงเวลาปฏิบัติราชการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562
ฝ่ายวิชาการ
28 ต.ค. 62 ถึง 07 พ.ย. 62 นศท. เข้าค่ายที่โรงเรียน
ฝ่ายวิชาการ
23 ต.ค. 62 กิจกรรมวันปิยมหาราช, คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาลงเวลาปฏิบัติราชการ
ฝ่ายวิชาการ
11 ต.ค. 62 ถึง 27 ต.ค. 62 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
08 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 แข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ
07 ต.ค. 62 ซ้อมทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 ส่ง ปพ.5, ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ส่งรายงานการสอน, ซ้อมทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2562

-ส่ง ปพ.5

-ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-ส่งรายงานการสอน

-ซ้อมทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ
23 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 บันทึกผลการเรียนในระบบ SGS /จัดทำ ปพ.5, ประกาศผลการเรียนภายใน, นักเรียนดำเนินการแก้ 0, ร, มส ภายใน, เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562/เริ่มนับเวลาเรียน/เริ่มเรียน, ซ้อมทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2562

-บันทึกผลการเรียนในระบบ SGS /จัดทำ ปพ.5

-ประกาศผลการเรียนภายใน

-นักเรียนดำเนินการแก้ 0, , มส ภายใน

-เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562/เริ่มนับเวลาเรียน/เริ่มเรียน

-ซ้อมทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ
18 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
13 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (มส.) ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
12 ก.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (มส.) เพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 ส่งข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
02 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
30 ส.ค. 62 ประกาศผลการเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
30 ส.ค. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค (มส.) ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
29 ส.ค. 62 ส่งผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
23 ส.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3 (ที่กลุ่มสาระ)
ฝ่ายวิชาการ
19 ส.ค. 62 ถึง 21 ส.ค. 62 สำรวจข้อมูลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
16 ส.ค. 62 เปิดโลกวิชาการ/วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ
14 ส.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง มส.
ฝ่ายวิชาการ
14 ส.ค. 62 ถึง 22 ส.ค. 62 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง มส. ดำเนินการขอมีสิทธิ์สอบ
ฝ่ายวิชาการ
12 ส.ค. 62 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ฝ่ายวิชาการ
09 ส.ค. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะมีเวลาเรียนไม่ครบ 80% (กลุ่มเสี่ยง มส.)
ฝ่ายวิชาการ
05 ส.ค. 62 ถึง 29 ส.ค. 62 นักเรียนติด 0 ,ร, มส ทุกระดับชั้นเรียนซ้ำครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
31 ก.ค. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
31 ก.ค. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
29 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 นักเรียนติด 0 ,ร, มส ทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
26 ก.ค. 62 ประกาศผลการเรียนซ้ำ ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
25 ก.ค. 62 ส่งผลการเรียนซ้ำครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
ฝ่ายวิชาการ
15 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 วิชาการตรวจ และนิเทศภายใน
-ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2 วิชาการตรวจ
-นิเทศภายใน
ฝ่ายวิชาการ
10 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 กรอกคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 62 ถึง 03 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
01 ก.ค. 62 ถึง 25 ก.ค. 62 นักเรียนติด 0 ,ร, มส ทุกระดับชั้นเรียนซ้ำครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
28 มิ.ย. 62 ส่งรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อยครั้ง ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
27 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 ส่งข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่
ฝ่ายวิชาการ
24 มิ.ย. 62 ถึง 26 มิ.ย. 62 ส่งต้นฉบับข้อสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
24 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 นักเรียนที่ติด 0 ,ร, มส ทุกระดับชั้นลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
21 มิ.ย. 62 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
20 มิ.ย. 62 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
17 มิ.ย. 62 ถึง 19 มิ.ย. 62 สำรวจข้อมูลการสอบกลางภาค 1/2562
ฝ่ายวิชาการ
10 มิ.ย. 62 ถึง 19 มิ.ย. 62 นักเรียนที่ติด 0 ,ร, มส ภาคเรียนที่ 2/2561 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ฝ่ายวิชาการ
07 มิ.ย. 62 ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1(ที่กลุ่มสาระ)
-ประกาศผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
-ส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 1(ที่กลุ่มสาระ)
ฝ่ายวิชาการ
06 มิ.ย. 62 ส่งผลการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
27 พ.ค. 62 ถึง 05 มิ.ย. 62 นักเรียนที่ติด 0 ,ร, มส ภาคเรียนที่ 2/2561 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
21 พ.ค. 62 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้, แผนหลักเพื่อการจัดการเรียนรู้, รายงานวิจัยในชั้นเรียน, แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล, ขออนุมัติกำหนดชิ้นงานให้ ร

-ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้

-ครูส่งแผนหลักเพื่อการจัดการเรียนรู้(ตารางที่ 1-9)

-ครูส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน

-ครูส่งแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

-ครูขออนุมัติกำหนดชิ้นงานให้ ร
ฝ่ายวิชาการ
21 พ.ค. 62 ถึง 24 พ.ค. 62 นักเรียนที่ติด 0,ร, มส ภาคเรียนที่ 2/2561 ดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ฝ่ายวิชาการ
10 พ.ค. 62 ถึง 20 พ.ค. 62 โรงเรียนปิดภายในงานกีฬา
ฝ่ายวิชาการ
03 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

-นักเรียนรับสมุด / ผลการเรียนรายบุคคล
ฝ่ายวิชาการ
01 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

-เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

-นักเรียนรับตารางเรียน

-เริ่มนับเวลาเรียน / เริ่มเรียน
ฝ่ายวิชาการ
30 เม.ย. 62 ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ
29 เม.ย. 62 เริ่มลงเวลาปฏิบัติราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ฝ่ายวิชาการ