โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม
116 หมู่ 1   ตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
เบอร์โทรศัพท์ 044-680018
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระพล ศรีวงษ์ชัย (น้อย)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น :
อีเมล์ : teerapon.noy@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม